Dansclub Evergem vzw
Kom dansen... in een gezellige sfeer kun je veel meer!
Privacybeleid

Aanmelden        |
Dansclub Evergem vzw respecteert de privacy van haar leden en van de gebruikers van haar website.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens via lidmaatschap en via deze website, en het gebruik dat dansclub Evergem vzw van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (GDPR)). De nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen en die in werking treedt op 25 mei 2018.

1. Registratie van persoonsgegevens

Bezoekers van deze website kunnen zich via de website inschrijven op onze nieuwsbrief. Nieuwe leden van dansclub Evergem vzw worden bij inschrijving gevraagd om hun persoonsgegevens. Daarbij kunnen volgende gegevens verwerkt worden:
- identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekening-nummer
- elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies
- persoonlijke kenmerken zoals geboortedatum, geslacht, aard lidmaatschap (cursist, oefenlid, leraar, vrijwilliger)
- (digitale) foto’s genomen tijdens lessen en activiteiten van dansclub Evergem vzw.
De gegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven en de gegevens van nieuwe leden bij inschrijving, worden opgenomen in de databank van dansclub Evergem vzw. Gebruikers die zich registreren via deze website en de leden van dansclub Evergem vzw, geven toestemming voor het gebruik van hun persoonsgegevens, overeenkomstig het hier uitgeschreven privacybeleid.

2. Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

Dansclub Evergem vzw gebruikt de verzamelde persoonsgegevens enkel in het kader van de normale werking van de vzw en blijft beperkt tot de beoogde verwerkingsdoeleinden zoals daar zijn: het op de hoogte brengen van activiteiten, het toesturen van het clubblad en nieuwsbrieven. De gegevens worden enkel verwerkt door bestuursleden van de vzw of een aangestelde binnen de vzw.
De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden door een brief of e-mail, met een kopie van zijn/haar identiteitskaart, te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensregistratie bij dansclub Evergem vzw (contactgegevens onderaan). Hij/zij krijgt dan een afdruk toegestuurd van de gegevens die over hem/haar worden bijgehouden.
Bij elke nieuwsbrief via e-mail geven wij de gebruikers de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

3. Doorgeven van gegevens aan derden

De door de gebruiker verstrekte gegevens worden bekendgemaakt aan “Danssport Vlaanderen” (verwerker), dit voor de verzekering en het bekomen van de lidkaart van Danssport Vlaanderen, en aan de Sportraad van de gemeente Evergem, dit voor het bekomen van subsidies.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden op jouw vraag en indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan.

4. Inzage en correctie van gegevens

De gebruiker heeft het recht de geregistreerde persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te verbeteren. Hij/zij stuurt hiertoe een brief of e-mail naar de verantwoordelijke voor de gegevensregistratie bij dansclub Evergem vzw (contactgegevens onderaan), of vult het contactformulier op de website in met als onderwerp: wijzigen persoonsgegevens. Hij/zij krijgt dan een afdruk toegestuurd van de gegevens die over hem/haar worden bijgehouden.

5. Klachten

Mocht de gebruiker een klacht hebben over de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan die op de zelfde manier contact opnemen als voor het verzetsrecht.

De gebruiker heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

6. Minderjarigen

Dansclub Evergem vzw verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

Dansclub Evergem vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dansclub Evergem vzw verbindt zich ertoe de gegevens, na het beëindigen van dit doel of de vraag van de gebruiker tot verwijdering, niet langer bij te houden dan 30 dagen, de tijd noodzakelijk voor het aanpassen en beheer van onze gegevensdatabase.

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
- Alle personen die namens Dansclub Evergem vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op het afgeschermde deel van de website, bestemd voor de leden;
- We zorgen voor de encryptie van de gebruikersnaam en wachtwoord;
- We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang inzake bescherming van persoonsgegevens

9. Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving steeds in evolutie is, kan het privacybeleid zonder voorafgaande waarschuwing worden aangepast. Het beleid is op elk ogenblik beschikbaar op de website voor consultatie. De laatste wijziging gebeurde op 09/05/2018.

10. Contact

Dansclub Evergem vzw, Schoolstraat 7, 9940 Sleidinge
E-mail: info@dansclubevergem.be 
Telefoon: 09 357 22 15
Dansclub Evergem vzw
Kom dansen... in een gezellige sfeer kun je veel meer!
Privacybeleid

Dansclub Evergem vzw
Kom dansen... in een gezellige sfeer
kun je veel meer!
Dansclub Evergem vzw respecteert de privacy van haar leden en van de gebruikers van haar website.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens via lidmaatschap en via deze website, en het gebruik dat dansclub Evergem vzw van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (GDPR)). De nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen en die in werking treedt op 25 mei 2018.

1. Registratie van persoonsgegevens

Bezoekers van deze website kunnen zich via de website inschrijven op onze nieuwsbrief. Nieuwe leden van dansclub Evergem vzw worden bij inschrijving gevraagd om hun persoonsgegevens. Daarbij kunnen volgende gegevens verwerkt worden:
- identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekening-nummer
- elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies
- persoonlijke kenmerken zoals geboortedatum, geslacht, aard lidmaatschap (cursist, oefenlid, leraar, vrijwilliger)
- (digitale) foto’s genomen tijdens lessen en activiteiten van dansclub Evergem vzw.
De gegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven en de gegevens van nieuwe leden bij inschrijving, worden opgenomen in de databank van dansclub Evergem vzw. Gebruikers die zich registreren via deze website en de leden van dansclub Evergem vzw, geven toestemming voor het gebruik van hun persoonsgegevens, overeenkomstig het hier uitgeschreven privacybeleid.

2. Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

Dansclub Evergem vzw gebruikt de verzamelde persoonsgegevens enkel in het kader van de normale werking van de vzw en blijft beperkt tot de beoogde verwerkingsdoeleinden zoals daar zijn: het op de hoogte brengen van activiteiten, het toesturen van het clubblad en nieuwsbrieven. De gegevens worden enkel verwerkt door bestuursleden van de vzw of een aangestelde binnen de vzw.
De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden door een brief of e-mail, met een kopie van zijn/haar identiteitskaart, te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensregistratie bij dansclub Evergem vzw (contactgegevens onderaan). Hij/zij krijgt dan een afdruk toegestuurd van de gegevens die over hem/haar worden bijgehouden.
Bij elke nieuwsbrief via e-mail geven wij de gebruikers de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

3. Doorgeven van gegevens aan derden

De door de gebruiker verstrekte gegevens worden bekendgemaakt aan “Danssport Vlaanderen” (verwerker), dit voor de verzekering en het bekomen van de lidkaart van Danssport Vlaanderen, en aan de Sportraad van de gemeente Evergem, dit voor het bekomen van subsidies.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden op jouw vraag en indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan.

4. Inzage en correctie van gegevens

De gebruiker heeft het recht de geregistreerde persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te verbeteren. Hij/zij stuurt hiertoe een brief of e-mail naar de verantwoordelijke voor de gegevensregistratie bij dansclub Evergem vzw (contactgegevens onderaan), of vult het contactformulier op de website in met als onderwerp: wijzigen persoonsgegevens. Hij/zij krijgt dan een afdruk toegestuurd van de gegevens die over hem/haar worden bijgehouden.

5. Klachten

Mocht de gebruiker een klacht hebben over de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan die op de zelfde manier contact opnemen als voor het verzetsrecht.

De gebruiker heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

6. Minderjarigen

Dansclub Evergem vzw verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

Dansclub Evergem vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dansclub Evergem vzw verbindt zich ertoe de gegevens, na het beëindigen van dit doel of de vraag van de gebruiker tot verwijdering, niet langer bij te houden dan 30 dagen, de tijd noodzakelijk voor het aanpassen en beheer van onze gegevensdatabase.

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
- Alle personen die namens Dansclub Evergem vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op het afgeschermde deel van de website, bestemd voor de leden;
- We zorgen voor de encryptie van de gebruikersnaam en wachtwoord;
- We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang inzake bescherming van persoonsgegevens

9. Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving steeds in evolutie is, kan het privacybeleid zonder voorafgaande waarschuwing worden aangepast. Het beleid is op elk ogenblik beschikbaar op de website voor consultatie. De laatste wijziging gebeurde op 09/05/2018.

10. Contact

Dansclub Evergem vzw, Schoolstraat 7, 9940 Sleidinge
E-mail: info@dansclubevergem.be 
Telefoon: 09 357 22 15
Dansclub Evergem vzw respecteert de privacy van haar leden en van de gebruikers van haar website.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens via lidmaatschap en via deze website, en het gebruik dat dansclub Evergem vzw van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (GDPR)). De nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen en die in werking treedt op 25 mei 2018.

1. Registratie van persoonsgegevens

Bezoekers van deze website kunnen zich via de website inschrijven op onze nieuwsbrief. Nieuwe leden van dansclub Evergem vzw worden bij inschrijving gevraagd om hun persoonsgegevens. Daarbij kunnen volgende gegevens verwerkt worden:
- identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekening-nummer
- elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies
- persoonlijke kenmerken zoals geboortedatum, geslacht, aard lidmaatschap (cursist, oefenlid, leraar, vrijwilliger)
- (digitale) foto’s genomen tijdens lessen en activiteiten van dansclub Evergem vzw.
De gegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven en de gegevens van nieuwe leden bij inschrijving, worden opgenomen in de databank van dansclub Evergem vzw. Gebruikers die zich registreren via deze website en de leden van dansclub Evergem vzw, geven toestemming voor het gebruik van hun persoonsgegevens, overeenkomstig het hier uitgeschreven privacybeleid.

2. Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

Dansclub Evergem vzw gebruikt de verzamelde persoonsgegevens enkel in het kader van de normale werking van de vzw en blijft beperkt tot de beoogde verwerkingsdoeleinden zoals daar zijn: het op de hoogte brengen van activiteiten, het toesturen van het clubblad en nieuwsbrieven. De gegevens worden enkel verwerkt door bestuursleden van de vzw of een aangestelde binnen de vzw.
De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden door een brief of e-mail, met een kopie van zijn/haar identiteitskaart, te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensregistratie bij dansclub Evergem vzw (contactgegevens onderaan). Hij/zij krijgt dan een afdruk toegestuurd van de gegevens die over hem/haar worden bijgehouden.
Bij elke nieuwsbrief via e-mail geven wij de gebruikers de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

3. Doorgeven van gegevens aan derden

De door de gebruiker verstrekte gegevens worden bekendgemaakt aan “Danssport Vlaanderen” (verwerker), dit voor de verzekering en het bekomen van de lidkaart van Danssport Vlaanderen, en aan de Sportraad van de gemeente Evergem, dit voor het bekomen van subsidies.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden op jouw vraag en indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan.

4. Inzage en correctie van gegevens

De gebruiker heeft het recht de geregistreerde persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te verbeteren. Hij/zij stuurt hiertoe een brief of e-mail naar de verantwoordelijke voor de gegevensregistratie bij dansclub Evergem vzw (contactgegevens onderaan), of vult het contactformulier op de website in met als onderwerp: wijzigen persoonsgegevens. Hij/zij krijgt dan een afdruk toegestuurd van de gegevens die over hem/haar worden bijgehouden.

5. Klachten

Mocht de gebruiker een klacht hebben over de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan die op de zelfde manier contact opnemen als voor het verzetsrecht.

De gebruiker heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

6. Minderjarigen

Dansclub Evergem vzw verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

Dansclub Evergem vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dansclub Evergem vzw verbindt zich ertoe de gegevens, na het beëindigen van dit doel of de vraag van de gebruiker tot verwijdering, niet langer bij te houden dan 30 dagen, de tijd noodzakelijk voor het aanpassen en beheer van onze gegevensdatabase.

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
- Alle personen die namens Dansclub Evergem vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op het afgeschermde deel van de website, bestemd voor de leden;
- We zorgen voor de encryptie van de gebruikersnaam en wachtwoord;
- We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang inzake bescherming van persoonsgegevens

9. Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving steeds in evolutie is, kan het privacybeleid zonder voorafgaande waarschuwing worden aangepast. Het beleid is op elk ogenblik beschikbaar op de website voor consultatie. De laatste wijziging gebeurde op 09/05/2018.

10. Contact

Dansclub Evergem vzw, Schoolstraat 7, 9940 Sleidinge
E-mail: info@dansclubevergem.be 
Telefoon: 09 357 22 15
Privacybeleid · Copyright © 2016 by "webmaster DCE"
E-Mail: webmaster@dansclubevergem.be
Privacybeleid · Copyright © 2016 by "webmaster DCE"  ·  E-Mail: webmaster@dansclubevergem.be  · Sitemap
Privacybeleid · Copyright © 2016 by "webmaster DCE"  ·  E-Mail: webmaster@dansclubevergem.be  · Sitemap